Legal

Prema obvezama propisanim Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17) te čl. 20. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari operater HS Produkt d.o.o. daje sljedeće informacije:

Operater: HS Produkt d.o.o., Mirka Bogovića 7, Karlovac

Područje postrojenja: HS Produkt d.o.o., Mirka Bogovića 7, Karlovac, Skladište eksploziva Sajevac, Turanj bb

Razred postrojenja: Niži razred postrojenja

Područje postrojenja HS Produkt d.o.o. podliježe obavezama propisanim Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17) te čl. 20. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, br. 139/14) i obzirom na maksimalne količine pojedine opasne tvari u određenom trenutku, kategorizirano je na lokaciji Turanj bb kao niži razred postrojenja.

HS Produkt d.o.o. obavještava javnost o procjeni mogućnosti nastanka velikih nesreća te načinima postupanja u slučaju njihovog nastanka.

Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u tvrtki HS Produkt izrađena je 21.09.2018. i u potpunosti unešena 21.09.2018. u bazu Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

Tvrtka HS Produkt d.o.o. je u rujnu 2018. izradila „Procjenu rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari“ i „Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari“ za lokaciju Turanj bb.

HS Produkt d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, lokacija Turanj bb u skladišti supstance klasificirane kao opasne tvari.

HS Produkt d.o.o. je prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17), prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18, 118/18), Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/15), Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) dužna poduzeti odgovarajuće mjere za ograničavanje posljedica velikih nesreća i svođenja njihovih učinaka na najmanju moguću mjeru.

Tvrtka HS Produkt d.o.o. prepoznala je rizike skladištenja i korištenja opasnih tvari te se je trajno opredijeljena i odlučna za održavanje sustava upravljanja sigurnosti kroz:

- Poštivanje zakonskih propisa iz djelatnosti prometa i skladištenja opasnih tvari, zaštite okoliša, zaštite od požara, sigurnosti na radu te najboljih raspoloživih mjera i tehnika za sigurno skladištenje i korištenje opasnih tvari bez incidenta.

- Kontinuirano prepoznavanje rizika od nastanka velike nesreće te procjenjivanje njihove vjerojatnosti i posljedica.

- Osiguravanje redovitog i kvalitetnog održavanja objekata i opreme, što podrazumijeva primjenu preventivnih mjera za smanjenje rizika nastanka velikih nesreća te mjera za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš.

- Osiguravanje stalnog stručnog osposobljavanja zaposlenika i dobavljača u vezi s prepoznatim rizicima postizanja svijesti i potpune opredjeljenosti za prihvaćanje i poštivanje propisanih pravila i postupaka.

- Utvrđene uloge i odgovornosti osoblja koje sudjeluje u upravljanju sigurnošću od velikih nesreća na svim razinama tvrtke.

- Usvojene i primijenjene procedure i obuke o pripravnosti na neželjene događaje.

- Usvojene i primijenjene procedure za siguran rad, održavanje i obnavljanje postrojenja, procesa i opreme te provjeru i ispitivanje sigurnosne opreme.

- Usvojene i primijenjene procedure za praćenje učinkovitosti provedbe Politike sprječavanja velikih nesreća na koju je ishođena suglasnost Minisarstva zaštite okoliša i energetike 18.04.2019. Klasa 351-02/18-59/08 Urbroj: 517-03-1-3-2-19-3.

Također tvrtka HS Produkt d.o.o. primjenjuje Norma ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom, norma ISO 140001:2015 - norma upravljanja okolišem i norma NATO/STANAG 4107/AQAP 2110 - vojna norma osiguranja kvalitete.

Ovlaštenik DLS d.o.o iz Rijeke je za HS Produkt d.o.o. na lokaciji Turanj bb proveo procjenu mogućnosti nastanka velikih nesreća koje uključuju opasne tvari te za nesreće s mogućim najvećim posljedicama izradio scenarije (engl. worst case scenario).

Kao najveći rizik na lokaciji Turanj bb je pretpostavka je da bi došlo do detonacije sve količine eksploziva 40 tona AMFO. Prema izračunima računalnog programa Aloha 5.4.7. maksimalni doseg djelovanja je 798 metara. Skladište eksploziva Sajevac smješteno je u šumi Mokrice u naselju Turanj. Do njega se dolazi prilaznom cestom. Na prilaznoj cesti nalazi se rampa koja sprječava neovlašten pristup. Cijelo područje postrojenja je ograđeno žičanom ogradom. Prostor oko skladišta je asfaltiran i omogućen je vatrogasni pristup. Na ulazu je porta u kojoj je smješten radnik tj. odgovorna osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima. Prostor se nadzire videokamerama a postavljen je i sustav za zaštitu od provale.


Popis opasnih tvari koje podliježu informiranju javnosti

Opasne tvari/grupe/kategorije Broj opasnih
tvari
Aktivnost Ukupna količina (t)
P1a Eksplozivi, odlomci 1.1,
1.2, 1.3, 1.5, ili 1.6; P1v
eksplozivi ;
P8 oksidirajuće tekućine i
krutine
1 skladištenje 40


Opće informacije o načinu upoznavanja javnosti i ponašanju u slučaju velike nesreće

U slučaju velike nesreće na lokaciji tvrtke HS Produkt d.o.o., odgovorne osobe tvrtke dužne su o nesreći obavijestiti odgovorne služne i ostale subjekte u neposrednoj blizini.

Djelatnici na lokaciji koji su prouzročili ili primjetili tehničko-tehnološku nesreću obaviještavaju oneposrednog rukovodioca i Županijski centar 112 Karlovac. Obavijest mora sadržavati ime i prezime fizičke osobe koja dojavljuje obavijest o nesreći, naziv pravne osobe na čijoj se lokaciji nesreća dogodila, vrijeme i datum te opis, kao i jačinu te opseg akcidentnog događaja. Po primitku obavijesti Županijski centar 112 Karlovac obavijest prosljeđuje žurnim službama (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć).

Sredstva raspoloživa za komunikaciju, obavještavanje i uzbunjivanje na lokaciji tvrtke HS Produkt d.o.o. prema vanjskim sudionicima su: fiksne telefonske linije, mobilne telefonske linije i osobna komunikacija.

U slučaju akcidentnog događaja, ovisno o njegovoj jačini i opsegu, odgovorne osobe tvrtke, paralalno sa obaviještavanje žurnih službi, provode prekid proizvodnje te evakuaciju svih zaposlenika koji ne sudjeluju u intervenciji.

U slučaju velike nesreće informiranje javnosti će se provoditi putem medija za javno priopćavanje, a informacije o događaju, osim predstavnika žurnih službi, smije davati damo direktor tvrke ili osoba imenovana od strane direktora.


Posljednji nadzor
Posljednji nadzor nad područjem postrojenja je bio 25.09.2018. od strane Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb (Zapisnik Klasa 351-02/18-59/08, Urbroj 517-03-1-3-2-19-3), te 13.09.2021. od strane Službe civilne zaštite Karlovac (Zapisnik Klasa 214-04/21-30/189, Urbroj 511-01-377-21-1).


Dodatne odgovarajuće informacije
Dodatne odgovarajuće informacije se prema potrebi i na zahtjev mogu dobiti na broj telefona 047 666 666 ili e-mail adresu: hs-produkt@hs-produkt.hr